Chopped chicken manure

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:

 کود مرغی نه تنها  ماده بی ارزش و مزاحمی نیست بلکه چنانچه به خوبی از آن استفاده شود ماده بسیار با ارزشی است.
کود مرغی در هر تن حاوی 20 کیلوگرم ازت، 13 کیلوگرم پتاسیم، 25 کیلوگرم فسفرو 42 کیلوگرم آهک و منیزیم است.
کود مرغی پلت شده به دلیل آنکه طی فرآیند تولید آسیاب شده و به ذرات ریز پودری تبدیل می شود به راحتی در خاک تجزیه شده و عناصر آن مورد استفاده گیاه قرار می گیرد.

مزایا:

• کاملا ضدعفونی شده و فاقد بذر علف های هرز و لارو حشرات
• افزایش مواد آلی خاک
• افزایش میکروارگانیزم های مفید خاک
• کاهش EC خاک و سبک کردن بافت خاک های سنگین
• تولید محصول سالم و ارگانیک

Call Now Button